Izstādes

Alnis Stakle "Ne zirgs, ne tīģeris" - personālizstāde

ALNIS STAKLE (LATVIJA)
PERSONĀLIZSTĀDE
„NE ZIRGS, NE TĪĢERIS”
LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJĀ
27.08. – 4.10.2020

No 27. augusta līdz 4. oktobrim Latvijas Fotogrāfijas muzeja izstāžu zālēs skatāma fotogrāfa Aļņa Stakles personālizstāde „Ne zirgs, ne tīģeris”.

Kā pastāstīt par vietu, kura pastāv tikai tavā iztēlē? Šķiet, ka tur viss ir tieši tāpat kā visur - atsvešināti augstceltņu rajoni, lēts alus priekšpilsētas kafejnīcās, parkos vecāki ar bērniem, siltos pavasara vakaros krastmalā pikniko jaunieši, un pilsēta, kā parasti, beidzas ar zemes ceļu un noputējušu krūmu puduri. Tomēr tur viss ir kaut kā citādi. Un citādi domāts bez vīzdegunīgas eksotizācijas un dramatisma, bez pārsteigumiem, bet vienkārši citādi. Līdzīgi kā ejot, kad aiz ceļa pagrieziena paveras nākamā aina, kas nav nedz labāka, nedz sliktāka par iepriekšējo, bet tā ir citāda, un tu esi gatavs uz īsāku vai ilgāku mirkli to pieņemt kā mājas. Aļņa Stakles darbi ir par Ķīnu un nejaušībām, kas iezīmē ikviena cilvēka ceļu. To vizuālā retorika ir vērsta uz to, kā cilvēki identificējas ar kādu konkrētu vietu vai situāciju, kādi rituāli kalpo sociālu saikņu nodibināšanai un kur ir privātā un kolektīvā robežas. Iespējams, patiesākais ceļš, lai atklātu vietas un laika garu, ir spēt ieraudzīt īpašo vienkāršajā un ikdienišķajā, kas arī ir šo darbu pamatā.
Izstādē redzamās fotogrāfijas tapušas vairāku ceļojumu laikā uz Ķīnu no 2013. līdz 2017. gadam. Ķīna ir viena no lielākajām valstīm uz zemeslodes, tai ir lielākais iedzīvotāju skaits pasaulē, otra lielākā ekonomika, vislielākā armija ar nozīmīgām ģeopolitiskām ambīcijām Āzijā un pasaulē kopumā. Tā ir arī viena no retajām valstīm, kurā komunistiskā ideoloģija joprojām nav zaudējusi savu ietekmi. Ziņu virsraksti Rietumu kultūrās bieži Ķīnu prezentē ne visai glaimojoši - cilvēktiesību pārkāpumi, darba nometnes, ekoloģiskās problēmas, militarizācija, vienpartejiska diktatūra un tml. Stakles veidotie attēli neizslēdz visu iepriekšminēto, bet to tapšanas iemesli nav meklējami nolūkā atražot fotožurnālistikai raksturīgos sensācijas meklējumus. Iespējams, izmantotā fotogrāfijas valoda nav domāta, lai atklātu, bet drīzāk lai pārsteigtu un sniegtu skatīšanās prieku, pat tajās situācijās, kad attēlotā realitāte ir atbaidoša. Naksnīgās pilsētas dzirkstošās debesskrāpju ainavas patiesībā nav nemaz tik iekārojamas, kad tuvumā aplūko izdrupušos caurumus ēku sienās, kuri radušies, komunistiskās celtniecības garā, izmantojot sliktas kvalitātes materiālus vai celtnieku nolaidības dēļ. Kārtīgi izravēto un iekārtoto mazdārziņu vienīgā laistīšanas iespēja ir blakus grāvī tekošā darvai līdzīgā žļurga. Dejotāji, kuru ikvakara romantiskā tuvība bieži vien noslēdzas tajā pašā vakarā, kad beidzas regulārā vakara izsportošanās kādas jaunceltnes žoga pavēnī. Diemžēl fotogrāfijas valodas paternālisms liedz piekļūt realitātei, un atliek vien ļauties savai iztēlei. Šajā izstādē būtisks ir viss, kas rodas skatītāja pārdomās, aplūkojot attēlus.

Alnis Stakle (1975, Latvija) ir latviešu fotogrāfs un Rīgas Stradiņu universitātes profesors Komunikācijas studiju katedrā. Stakle ir ieguvis doktora grādu pedagoģijas zinātņu nozarē no Daugavpils Universitātes. Kopš 1998. gada viņa darbi ir plaši izstādīti, ieskaitot solo un grupu izstādes Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Modernās mākslas centrā Oksfordā (GB), mākslas centrā “Winzavod” Maskavā (RU), Nacionālajā dekoratīvās mākslas muzejā Buenosairesā (AR), Mākslas centrā “BOZAR” Briselē (BE), kā arī privātkolekcijās un publiskās kolekcijās. Viņa darbi ir publicēti “British Journal of Photography”, “Wired”, “Camera Austria”, “EYEMAZING”, “IMAGO”, “OjodePez”, “Archivo”, “Leica Fotografie International”. Vairāk par fotogrāfu skatīt mājas lapā: https://alnisstakle.com/


Izstādi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Paldies SIA “Krāsu Serviss” un māksliniecei Ievai Stūrei un informatīvajiem atbalstītājiem.


*************************

ALNIS STAKLE (LATVIA)
SOLO EXHIBITION
NEITHER HORSE NOR TIGER
LATVIAN MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
27.08. – 4.10.2020

Latvian Museum of Photography is pleased to present a solo exhibition of a Latvian photographer Alnis Stakle Neither Horse nor Tiger, which will be open to visitors on August 27th.

How does one tells about a place that only exists in imagination? Everything there seems to be just like everywhere else - estranged high-rise neighbourhoods, cheap beer in suburban cafes, parents with children in parks, youth having a picnic on the beach on a warm spring evenings, and the city as usual ends with a gravel road and a cluster of dusty bushes. Yet there is something different about it. “Different” meaning without arrogant exoticization and dramatization, with no surprises but simply different. Like walking, when a new scene around the corner presents itself, it is neither better nor worse than the previous one, just different, and you are prepared to accept it as a home for a shorter or longer moment. Stakle's works are about China and the accidents that mark every person’s path. Their visual rhetoric focuses on how people identify with a particular place or situation, what rituals serve to establish social ties and examines private and collective borders. Perhaps the best way to discover the spirit of a particular place and time is to be able to see the extraordinary in the simple and mundane, which is also the foundation of these works.
The photographs in the exhibition were taken during several trips to China between 2013 and 2017. China is one of the largest countries on Earth; it has the largest population in the world, the second-largest economy, the largest army with significant geopolitical ambitions in Asia and the world as a whole. It is also one of the rare countries still influenced by the communist ideology. News headlines in Western cultures often present China in a less than flattering way: human rights violations, labour camps, ecological problems, militarisation, one-party dictatorship, etc. The images created by Stakle do not exclude all of the above. However, they are not intended to reproduce the quest for the sensational inherent to photojournalism. Perhaps the visual language applied in the photograph is used in a way that does not reveal, but rather surprises and provides the pleasure of viewing, even in those situations where the depicted reality is repulsive. The nocturnal city landscapes of sparkling skyscrapers become less desirable when one was to examine them more closely and notice the crumbling holes in the walls of buildings that have occurred in the spirit of communist construction, using poor-quality materials or due to builder negligence. The only watering option for the well-maintained and weeded gardens is the dirty, tar-like water running in the adjacent ditch. Dancers, whose romantic intimacy often ends on the same evening as the end of the regular evening exercise session in the shadows of some newly constructed building’s fence. Unfortunately, the paternalism of the photographic language denies access to the reality, and leaves only one’s imagination. Everything that arises in the viewer's thoughts when looking at the pictures is important in this exhibition.
Alnis Stakle (1975, Latvia) is Latvian photographer and the Assitant Professor of photography at the Rīga Stradiņš University (LV). He holds PhD in art education from Daugavpils University (LV). Since 1998, his works has been exhibited widely, including solo & group exhibitions at the Latvian Museum of Photography, Latvian National Museum of Art, Modern Art Oxford (GB), Art Center ‘Winzavod’ in Moscow (RU), Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires (AR), Centre for Fine Arts BOZAR in Brussells (BE), in addition to being held in private and public collections. His works has been published in British Journal of Photography, Wired, Camera Austria, EYEMAZING, IMAGO, OjodePez, Archivo, Leica Fotografie International, ect. For more information about the photographer, please visit: https://alnisstakle.com/


This exhibition is organized with help of the State Culture Capital Foundation. We would like to express our special gratitude to “Krāsu Serviss” Ltd. and design artist Ieva Stūre.

Latvijas Fotogrāfijas muzejs,
Mārstaļu iela 8, Rīga, LV – 1050

No:

27.08.2020 17:00

Līdz:

04.10.2020

Darba laiks

Pirmdiena: slēgts
Otrdiena: slēgts
Trešdiena: 10:00 - 17:00
Ceturtdiena: 12:00 - 19:00
Piektdiena: 10:00 - 17:00
Sestdiena: 10:00 - 17:00
Svētdiena: 10:00 - 17:00

Novērtē:

Organizatora ieteiktie