Semināri

Atvaļinājumu aprēķināšanas aktualitātes 2021. gadā (krievu valodā)

“Atvaļinājumu aprēķināšanas aktualitātes 2021. gadā, to piešķiršanas kārtība, atvaļinājuma naudas aprēķināšanas algoritmi”

28. maijā tiešsaistē, no plkst. 10:00 līdz 13:00 (krievu valodā)
Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 23 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Vebinārā tiks izskatīti dažādi praktiski piemēri.
Programmā:
1. Atvaļinājumi:
• Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
• Atvaļinājums bērna tēvam;
• Bērna kopšanas atvaļinājums;
• Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas;
• Mācību atvaļinājums.
2. Papildatvaļinājums:
• Papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība,
• Papildatvaļinājuma garums;
• Kā saprast bērna vecuma ierobežojumus;
• Neizmantotais papildatvaļinājums.
3. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums:
• Atvaļinājuma piešķiršanas kārtība;
• Atvaļinājuma garums, ja tā laikā ir svētku dienas vai pārceltās darba dienas;
• Atvaļinājuma naudas aprēķināšanas algoritmi:
- Normālam darba laikam;
- Summētam darba laikam;
- Nepilnam darba laikam;
- Minimāliem mēneša ienākumiem;
- Pārcelto darba dienu ietekme uz atvaļinājuma naudu.
• Slimība atvaļinājuma laikā;
• Kā rīkoties, ja pārtraucot darba attiecības, izmaksāta vidējā izpeļņa par neatstrādātajām atvaļinājuma dienām.
4. Neizmantotais atvaļinājums:
• Neizmantotā atvaļinājuma garuma noteikšana;
• Apmaksājamo darba dienu (stundu) skaita noteikšana;
• Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, pārtraucot darba attiecības.

-----------

“Актуальные вопросы расчета отпусков в 2021 году, порядок их предоставления, алгоритмы расчета отпускных”

28 мая в прямом эфире, с 10:00 до 13:00

Лектор: Инга Зале - специалист по финансовой бухгалтерии с 23-летним опытом работы, принимала участие в разработке бухгалтерской программы, преподает курсы бухгалтерии для начинающих.

На вебинаре будут рассмотрены различные практические примеры.
Программа вебинара:
1. Отпуск:
• Отпуск по беременности и декретный отпуск
• Отпуск отцу ребенка;
• Отпуск по уходу за ребенком;
• Отпуск без сохранения зарплаты;
• Учебный отпуск
2. Дополнительный отпуск:
• Порядок предоставления дополнительного отпуска
• Продолжительность дополнительного отпуска;
• Как понять возрастные ограничения ребенка;
• Неиспользованный дополнительный отпуск.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск:
• Порядок предоставления отпуска
• Продолжительность отпуска, если в этот период есть праздничные дни или перенесенные рабочие дни;
• Алгоритмы расчёта отпускных денег:
• Для нормального рабочего времени (40 часов в неделю)
• Суммарного рабочего времени
• Неполного рабочего времени
• При минимальном ежемесячном доходе;
• Влияние перенесённых рабочих дней на отпускные.
• Нетрудоспособность во время отпуска
• Как поступить, если выплачен средний заработок за неотработанный рабочий период (отпускные дни)
4. Неиспользованный отпуск:
• определение продолжительности неиспользованного отпуска;
• Определение количества оплачиваемых рабочих дней (часов);
• Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону 27030331

Piektdiena,
28. maijs, 10:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie