Lekcijas

Налоги в сделках с нерезидентами в 2019 году.

“Налоги в сделках с нерезидентами в 2019 году. Удержание с платежей нерезидентам подоходных налогов и социальных взносов. Применение налоговых конвенций. ”

12 августа в Риге, с 11:00 до 15:00

Лектор: международный налоговый консультант, член правления юридической компании TX Solutions - Татьяна Лютинская

Программа семинара:
1. Принципы налогообложения нерезидентов в латвийском законодательстве.
Кардинальное отличие от принципов налогообложения резидентов.
Кто является нерезидентом и надо ли проверять его статус.
2. Налоги при выплатах нерезиденту-юридическ ому лицу после изменений 2018-го года.
Какие доходы нерезидента облагаются подоходным налогом и по каким ставкам.
Управленческие и консультационные услуги.
Отчуждение недвижимости в Латвии.
Что с дивидендами, процентами, роялти, арендой и другими доходами.
С каких доходов нерезидент уплачивает налог самостоятельно, а с каких его должен удержать резидент. У каких резидентов есть обязанность удержания.
Сроки уплаты в бюджет. Сообщения в СГД.
3. Платежи юридическим лицам из черного списка после изменений 2018-го года.
Латвийский черный список. Его актуальность сегодня и дальнейшее будущее.
С каких платежей и кто должен удерживать.
4. Налоги при выплатах нерезиденту-физическо му лицу после изменений 2018-го года.
Какие доходы нерезидента облагаются подоходным налогом – перечень гораздо обширнее чем для юридических лиц.
По каким ставкам.
С каких доходов нерезидент уплачивает налог самостоятельно, а с каких его должен удержать резидент. У каких резидентов есть обязанность удержания.
Сроки уплаты в бюджет. Сообщения в СГД.
Объект налогообложения - что облагается помимо денежных выплат.
Платежи обязательного социального страхования помимо подоходного налога.
Разрешение на работу.
Платежи физических лиц в черный список.
5. Имеет ли значение юрисдикция нерезидента.
Нерезиденты из стран ЕС – есть ли отличия.
Нерезиденты из стран, с которыми заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.
Какие преимущества дают соглашения. Принципы действия и структура соглашений. Как их применять и проблемы получения сертификата о налоговой резидентности.
Распространенные ошибки в понимании и применении соглашений.
6. Прочие налоговые последствия сделок с нерезидентами.
НДС в сделках с нерезидентами. Когда может возникнуть обязанность уплаты НДС за нерезидента.
Правила о контролируемых иностранных компаниях для физических лиц.
С 2019 - введение абсолютно новых правил о контролируемых иностранных компаниях для юридических лиц.
Существенные изменения в регулировании трансфертного ценообразования с 2018.


Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону +371 27030331

---------------------------------------------

‘’Darījumi ar nerezidentiem 2019. gadā. Ieturējumi no maksājumiem nerezidentiem. Nodokļu konvenciju piemērošana.’’

12. augustā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 (seminārs krievu valodā)

Lektore: Tatjana Ļutinska – starptautiskā nodokļu konsultante, juridiskas kompānijas TX Solutions valdes locekle

Semināra programmā:
1. Nodokļu piemērošanas principi nerezidentiem Latvijas normatīvajos aktos.
Kardinālas atšķirības no rezidentu nodokļu maksājumiem.
Kas ir nerezidents un vai ir jāpārbauda viņa statuss.
2. Maksājumi nerezidentiem - juridiskam personām, nodokļu piemērošana pēc 2018. gada izmaiņām.
Kādi nerezidenta ienākumi tiks aplikti ar nodokļiem un ar kādām likmēm.
Konsultāciju un vadības pakalpojumi.
Īpašuma atsavināšana Latvijā.
Kas notiks ar dividendēm, procentiem, autoratlīdzībām, īres un citiem ienākumiem.
Kādus nodokļus nerezidents maksās patstāvīgi un kādus ieturēs rezidents. Kādiem rezidentiem būs pienākums ieturēt nodokļus.
Iemaksu budžetā termiņi un ziņojumi VID.
3. Maksājumi juridiskajām personām no “melnā saraksta” ar 2018.gadu.
Latvijas “melnais saraksts”. Tā nozīme šodien un nākotnē.
Kādus maksājumus un kam tos vajadzētu ieturēt.
4. Maksājumi nerezidentiem - fiziskām personām, nodokļu piemērošana 2018.gadā.
Kādi ienākumi tiks aplikti ar nodokļiem – plašāks saraksts salīdzinājumā ar juridiskajām personām. Likmes un izmaiņas.
Kādus nodokļus nerezidents maksās patstāvīgi un kādus ieturēs rezidents. Kādiem rezidentiem būs pienākums ieturēt nodokļus.
Iemaksu budžetā termiņi un ziņojumi VID.
Aplikšanas objekti: kas vēl tiks aplikts ar nodokļiem?
Obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi.
Darba atļauja.
Maksājumi fiziskajām personām no “melnā saraksta”.
5. Nerezidenta jurisdikcijas nozīme.
Nerezidenti no ES valstīm – vai šobrīd pastāv atšķirības.
Nerezidenti no valstīm, ar kurām noslēgti starptautiskie līgumi par dubultās aplikšanas ar nodokļiem novēršanu. Šo līgumu piemērošana praksē.
Problēmas nodokļu rezidences sertifikāta saņemšanā.
6. Citas nodokļu sekas darījumos ar nerezidentiem.
Pienākums PVN nomaksai par nerezidentu.
Noteikumi par kontrolējamiem ārzemju uzņēmumiem privātpersonām.
No 2019. gada - pilnīgi jaunu noteikumu ieviešana par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem juridiskām personām.
Būtiskas izmaiņas transfertcenu regulēšanā kopš 2018. gada.


Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27030331

Pirmdiena,
12. augusts, 11:00
Novērtē: