Lekcijas

Praktiskā grāmatvedība 200 ak/h

AKREDITĒTA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA GRĀMATVEDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
"PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA ATBILSTOŠI LATVIJAS UN STARPTAUTISKIEM NORMATĪVIEM DOKUMENTIEM"
Licence P-13290
200 stundas
Programma paredzēta grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu pieredzi grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sastādīšanā.
Pamatinformācija par programmu
• Izglītības programma nodrošina praktizējošo grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanu, grāmatvedības uzskaites dziļāku, daudzveidīgāku un plašāku apguvi, nodokļu sistēmas problēmu risinājumu, uzņēmumu finanšu darbības analīzi;
• Izglītības programma paredz visu mācību vielu apgūt kontekstā ar Latvijas grāmatvedības un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, nosakot to kopīgās un atšķirīgās iezīmes;
• Mācību procesā tiek akcentētas praktiski pielietojamas zināšanas un prasmes, kuru apguve ļauj labāk, ātrāk un dziļāk apgūt mācību vielu un efektīvāk izmantot tās darbā;
• Mācības notiek dialoga formā, veicinot kursu klausītājus aktīvāk iekļauties mācību procesā;
• Ir sagatavoti speciāli izdales materiāli un uzdevumu krājums;
• Izglītības programma saskaņota ar akreditētu Grāmatvežu sertifikācijas centru, kas darbojas pamatojoties uz Starptautiskā standarta ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana” un LR likuma “Par atbilstības novērtēšana” prasībām.

Programmas saturs
• Finanšu grāmatvedība (84 st.) Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla, saistību, uzkrājumu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Finanšu pārskata, t.i. bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un nodokļu pārskatu sastādīšana atbilstoši LR grāmatvedības standartiem un Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Praktisku piemēru, situāciju un komplekso uzdevumu risināšana, balstoties uz teorētiskām atziņām un normatīviem dokumentiem.
• LR Nodokļu sistēma (32 st.) Nodokļu aprēķināšana un pārskatu sastādīšana atbilstoši LR nodokļu likumdošanai. Normatīvo dokumentu praktiska piemērošana, risinot situāciju uzdevumus, vērtējot nodokļu riskus un problēmjautājumus.
• Vadības grāmatvedība (36 st.) Finanšu un vadības grāmatvedības kopīgais un atšķirīgais. Izmaksu klasifikācija un uzskaites sistēmas. Pašizmaksas kalkulācija un cenu noteikšana. Bezzaudējuma punkta noteikšana. Finanšu rādītāju analīze un lēmumu pieņemšanas process. Budžets un tā plānošana.
• Tiesību pamati (28 st.) Apgūst grāmatvežu darbam nepieciešamās darba tiesību, komerctiesību un civiltiesību zināšanas.
• Lietvedība (10 st.) Dokumentu noformēšanas prasības un aprites organizēšana. Lietvedības dokumentu valoda. Dokumentu uzkrāšana, uzskaite, saglabāšana.

Zināšanu novērtēšana Pēc programmā paredzēto tēmu apgūšanas paredzēti pārbaudes darbi. Mācību noslēgumā 2 kompleksie eksāmeni:
1) Grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 st.).
2) Vadības grāmatvedība, tiesību pamati, lietvedība (5 st.).
Eksāmenus pieņem akreditētas personu novērtēšanas un sertifikācijas institūcijas "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (GSC) neatkarīga eksaminācijas komisija, kas nodrošina maksimāli objektīvu novērtējumu, atbilstoši grāmatvežu profesijas (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) standarta prasībām.
Dokuments par programmas apguvi. Izglītības programma ir licencēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā, tāpēc
• eksāmenus sekmīgi nokārtojušie (ne mazāk kā 4 balles abos eksāmenos) saņem stingrās uzskaites dokumentu ar mazo valsts ģerboni "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".
• Tie, kas nokārto eksāmenus atbilstoši grāmatveža profesijas standarta 4.kvalifikācijas līmeņa prasībām un saņem vērtējumu ne mazāk kā 7 balles, iegūst tiesības pieteikties Grāmatvežu sertifikācijas centrā Kompetences sertifikāta saņemšanai. Akreditācijas sistēma ir starptautiski atzīta 29 ES valstīs, jo sertifikācijas procedūras atbilst starptautiskā standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.

Norit: Piektdienas 15.00-19.10 un Sestdienās 9.30-15.30
Cena: 750 eiro (PVN iekļauts)

KIF "Biznesa komplekss",
Artilērijas iela 40i, Rīga, LV-1009, Latvija

No:

14.05.2020 15:00

Līdz:

20.06.2020
Novērtē:

Organizatora ieteiktie