Lekcijas

Uzņēmumu grāmatvedība 170 ak/h

AGREDITĒTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "UZŅĒMUMU GRĀMATVEDĪBA"
Licence P-13291
170 stundas
Programma paredzēta grāmatvežiem, kam nav gada pārskata sastādīšanas zināšanu un prasmju.
1) Uzņēmuma finanšu grāmatvedība (106 st.) Sniedz pamatzināšanas grāmatvedības teorijā, uz kuru pamata mācību procesa gaitā tiek veidotas visas grāmatvedim nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, krājumu, kreditoru parādu, ieņēmumu un izdevumu novērtēšanu, uzskaiti un atspoguļošanu bilancē.
Klausītājiem ir iespēja sistematizēt un pilnveidot savas zināšanas ar situāciju un komplekso uzdevumu palīdzību, kas atspoguļo visaktuālākās grāmatvedības uzskaites problēmas, bet reizēm arī strīdīgus jautājumus, kas prasa kompleksu finanšu un nodokļu likumu pieeju.
Īpaša vērtība tiek pievērsta gada pārskata sastādīšanai, sākot no tā posteņu novērtēšanas principiem un nobeidzot ar pašu pārskata sastādīšanu saskaņā ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos atbilstoši starptautiskajiem standartiem.
Mācību procesa gaitā grāmatvedības uzskaites aktuālās problēmas tiek aplūkotas gan no finanšu, gan no nodokļu likumu viedokļa.
2) LR nodokļu sistēma (30 st.). Sniedz nepieciešamās zināšanas, ņemot vērā pēdējos grozījumus LR normatīvajos dokumentos par nodokļiem un nodevām ciešā saistībā ar finanšu grāmatvedību.

3) Vadības grāmatvedības pamati (20 st.). Piedāvā grāmatvežiem nepieciešamās zināšanas izmaksu uzskaites teorijas un cenas un pašizmaksas kalkulāciju jomā, informē par bezzaudējumu punkta aprēķināšanu, iepazīstina ar budžetēšanas teorijas pamatiem, ļauj strādājošiem grāmatvežiem analizēt saimnieciskās darbības finanšu rādītājus.

4) Darba likumdošana (10 st.). Apskata grāmatveža darbam nepieciešamos normatīvos dokumentus par darba tiesībām.
Noslēgumā eksāmens (4 st.).
Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".

Lekcijas notiek: Trešdienas 18.00-21.00 un katru 2. Sestdienu 9.30-15.30
Cena: 450 eur (PVN neapliekas)

No:

14.04.2020 18:00

Līdz:

20.06.2020
Novērtē:

Organizatora ieteiktie