Deja

V Starptautiskais tautu deju festivāls

V Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!” 2019
Ieskaņas koncerts „Saejam dancotāji no malu maliņām!” 28.jūnijā pulksten 19.00 Viļakas novada Borisovas Vecdārza estrādē.
Izskaņas koncerts 30.jūnijā pulksten 13.00 Baltinavas parka estrādē.
Vieskolektīvu izbraukuma koncerts „Ceļojam un dejojam!” 29.jūnijā pulksten 14.00 Vīksnas tautas namā.
Festivālā piedalīsies:
v i e s i
• deju kopa „RAPPIVOO” no Igaunijas. Vadītājs Urmo Hajdaks.
• Pleskavas pilsētas ģimeņu deju kopa „Zavaļinka” un deju kopa „Aiša” no Krievijas. Vadītāja Ludmila Hafizova.
• senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma” no Rīgas. Vadītāja Gundega Prancāne.
• Tautas deju ansamblis „Līksme” no Daugavpils. Vadītāja Aija Daugele.
• Gulbenes 2.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs. Vadītāja Dace Freimane.
• Litenes pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Litenietis”. Vadītāja Zaiga Mangusa.

Balvu novads
Balvu Kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestris „Balvi”, mākslinieciskais vadītājs un diriģents Egons Salmanis.
Balvu Kultūras un atpūtas centra jauniešu deju kolektīvs „Rika”. Vadītājs Agris Veismanis.
Balvu Kultūras un atpūtas centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nebēda”. Vadītājs Agris Veismanis.
Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kolektīvs „Luste”. Vadītāja Inta Sleža.
Bērzpils pagasta Saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Jauda”. Vadītāja Iveta Tiltiņa.
Briežuciema tautas nama deju kopa “Pāris”. Vadītāja Skaidrīte Pakalnīte.
Kubulu pagasta kultūras nama deju kolektīvs “Cielaviņa”. Vadītāja Zita Kravale.
Kubulu pagasta kultūras nama deju kopa “Kubuliņš”. Vadītāja Zita Kravale.
Vectilžas Sporta un atpūtas centra deju kopa “Vectilža”. Vadītāja Kristīne Jermacāne.
Vīksnas pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kopa “Piesitiens”. Vadītāja Gunta Grāmatiņa.

Baltinavas novads
Baltinavas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Kust i kust”. Vadītāja Irēna Kaša.

Rugāju novads
Rugāju Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rugāji”. Vadītāja Lucija Bukša.
Rugāju Tautas nama senioru deju kopa „Ezerrieksts”. Vadītāja Inta Sleža.

Viļakas novads
Viļakas pilsētas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Bitīt` matos”. Vadītāja Diāna Astreiko.
Viļakas pilsētas kultūras nama deju kopa „Dēka”. Vadītāja Akvilina Jevstigņejeva.


Pētera diena bieži tiek uzskatīta par īsto robežu starp pavasari un vasaru, ziediem un augļiem. Ziedu laiks pāriet lapu, ogu vai siena laikā.

2019.gada 29.jūnijā
Balvu parka estrādē pulksten 18.00
LĪGOSIM PĒTERDIENU!
Lielkoncerta programma

• MAN DEVIŅI BĀLELIŅI. Jāņa Ērgļa horeogrāfija, Jura Kulakova mūzika, tautasdziesmas vārdi. Dejo Viļakas jauniešu deju kolektīvs „Bitīt1 matos”.
• DZINU JUMI SĒTIŅĀ. Baibas Ķesteres horeogrāfija, tautas mūzika Laumas Bērzas apdarē.
• SĀNU DANCIS. Valentīnas Kalniņas horeogrāfija, Gunāra Igauņa mūzika.
• ZVOŠČIKS. Ilmāra Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika kapelas „Dziga” apdarē.
• Dejo deju kopa „Aiša”.
• Dejo deju kopa „RAPPIVOO”.
• Dejo ģimeņu deju kopa „Zavalinka”.
• ČETRPĀRU ŠĒNS. Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika Sniedzes Grīnbergas apdarē.
• DIŽDEJA. Viļņa Birnbauma horeogrāfija, tautas mūzika grupas „Iļģi” apdarē. Dejo senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma”.
• Dejo Tautas deju ansamblis „Līksme”.
• SADANCOŠANA LUDZĀ. Harija Sūnas horeogrāfija, Gunāra Ordelovska mūzika.
• Dejo deju kopa „Aiša”.
• Dejo deju kopa „RAPPIVOO”.
• Dejo ģimeņu deju kopa „Zavalinka”.
• LĪGO DANCIS. Gundegas Prancānes horeogrāfija, Sabīnes Berezinas/Gata Zotova mūzika. Dejo senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma”. Pirmdejojums.
• RAGANELE, RAGANA. Artas Melnalksnes horeogrāfija, tautas mūzika Jura Vaivoda apdarē.
• KAM IR GAISS. Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika Raimonda Paula apdarē.
• TUMŠA, TUMŠA TĀ EGLĪTE. Jāņa Ērgļa horeogrāfija, tautas mūzika Gunāra Igauņa apdarē.
• Dejo deju kopa „Aiša”.
• Dejo deju kopa „RAPPIVOO”.
• Dejo ģimeņu deju kopa „Zavalinka”.
• PAUNU KULE. Taigas Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika Taigas Ludboržas apdarē.
• Dejo Tautas deju ansamblis „Līksme”.
• VABULAĶU MARŠS. Ilzes Mažānes horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika.
• PIEGUĻNIEKU DANCIS. Gundegas Prancānes horeogrāfija, Andra Eriņa mūzika. Dejo senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma”.
• INDUĻA ŽIGLIŅŠ. Gunas Trukšānes horeogrāfija, tautas mūzika Valda Muktupāvela apdarē.
• Dejo deju kopa „Aiša”.
• Dejo deju kopa „RAPPIVOO”.
• Dejo ģimeņu deju kopa „Zavalinka”.
• PĪTERA POLKA. Ilmāra Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika kapelas „Dziga” apdarē.
• ES BŪŠU SĒTĀ VAKARĀ. Artas Slicas horeogrāfija, tautas mūzika grupas „Laimas muzikanti” apdarē.Festivāla mākslinieciskais vadītājs AGRIS VEISMANIS.
Koncertu režisori INETA LINDENBERGA (Viļaka), LIGITA KACĒNA (Vīksna), ILGA OPLUCĀNE (Balvi), IRĒNA KAŠA (Baltinava).
Lielkoncertu „Līgosim Pēterdienu!” vada ANDA SERGEJEVA un ALDIS DAUKSTS.

Balvu pilsētas estrāde,
Partizānu iela 2, Balvi, Balvu pilsēta, LV-4501

No:

28.06.2019

Līdz:

30.06.2019
Novērtē: