Semināri

Vidējās izpeļņas aprēķināšana dažādos gadījumos 2021. gadā (krievu valodā)

“Vidējās izpeļņas aprēķināšana dažādos gadījumos 2021. gadā”

27. maijā tiešsaistē, no plkst. 10:00 līdz 13:00 (krievu valodā)
Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 23 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Vebinārā tiks izskatīti dažādi praktiski piemēri.
Programmā:
1. Darba samaksas definīcijas Darba likuma 59.un 75.pantā:
• Darba alga;
• Piemaksas;
• Prēmijas;
• Cita veida atlīdzība saistībā ar darbu, tai skaitā dīkstāves pabalsti un algu subsīdijas.
2. Stundas, dienas un mēneša vidējās izpeļņas aprēķināšanas algoritmi standarta gadījumos:
• Normālam darba laikam;
• Summētam darba laikam;
• Nepilnam darba laikam.
3. Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja
• Darbinieks ir nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem;
• Pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā darbinieks nav strādājis;
• Darbinieks ir nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes.
4. Problēmsituācijas vidējās izpeļņas aprēķināšanā:
• Darbiniekam izmaksā gada prēmiju;
• Darbinieks saslimst pirmajā darba dienā;
• Darbinieks bijis dīkstāvē u.c. situācijas.

-------

“Расчёт среднего заработка в разных ситуациях в 2021 году”
27 мая в прямом эфире, с 10:00 до 13:00

Лектор: Инга Зале - специалист по финансовой бухгалтерии с 23-летним опытом работы, принимала участие в разработке бухгалтерской программы, преподает курсы бухгалтерии для начинающих.

На вебинаре будут рассмотрены различные практические примеры.
Программа вебинара:
1. Разъяснение Закона о труде статья 59 и 79:
• Оплата труда
• Доплата
• Премия
• Другой вид вознаграждения, связанное с работой, включая пособия за простой и субсидии на заработную плату.
2. Алгоритмы расчета почасовой, дневной и среднемесячной заработной платы в стандартных случаях:
• Для нормального рабочего времени (40 часов в неделю)
• Суммарного рабочего времени
• Неполного рабочего времени
3. Расчет среднего заработка, если:
• Трудовые отношения существуют менее шести месяцев
• Сотрудник не работал последние полгода и более
• Сотрудник трудоустроен на одном предприятии менее шести месяцев после обоснованного отсутствия не меньше 12 месяцев.
4. Проблемные ситуации при расчете среднего заработка.
• Работнику выплачивается годовая премия;
• Сотрудник заболевает в первый рабочий день;
• Сотрудник был на простое и другие ситуации.

Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону 27030331

Ceturtdiena,
27. maijs, 10:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie