Lekcijas

“2019. gada aktualitātes personāla lietvedībā un personas datu aizsardzības nodrošināšana”

“2019. gada aktualitātes personāla lietvedībā un personas datu aizsardzības nodrošināšana”

6. augustā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja

Semināra programmā:
1. Efektīvāka personāla lietvedība - dokumenti no kuriem var atteikties, kāpēc?
2. Pamatojuma dokumenti - vai un kāpēc tie vajadzīgi?
3. Kā pareizi veidot personas lietas;
4. Kāpēc un kā veidot personas lietas?
5. Kādus dokumentus ievietot personas lietā?
6. Personas lieta un personas datu aizsardzība, ko darba devējs drīkst prasīt un kāpēc?
7. Kā uzglabāt personu sensitīvo informāciju?
8. Privātuma politika – kas tās ir? Vai vajag prasīt personas piekrišanu datu apstrādei?
9. Kā dokumentēt izmaiņas darba attiecībās?
10. Cik ilgi jāglabā personas datus?
11. Kuros gadījumos un kad drīkst iznīcināt personas datus?

Dalības maksa:
EUR 72.00 + PVN (21%) (87,12 EUR t.sk. PVN) – pastāvīgajiem klientiem*
EUR 79.00 + PVN (21%) (95,59 EUR t.sk. PVN) – pārējiem semināra klausītājiem.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27030331


“Актуальные вопросы в делопроизводстве персонала в 2019 году и обеспечение защиты личных данных”

6 августа в Риге, с 11:00 до 15:00
Лектор: Специалист по делопроизводству, LU докторант, ученая степень в области управления, преподаватель RISEBA, лектор SIA «EiroVest» по трудовому законодательству, управлению персоналом, ведению учета персонала Гундега Дамбе

Программа семинара:
1. Эффективное делопроизводство персоналом - документы, от которых можно отказаться и почему.
2. Подтверждающие документы – зачем и почему они необходимы.
3. Как правильно создавать личные дела.
4. Как и почему необходимо создавать личные дела.
5. Какие документы необходимо поместить в личное дело.
6. Личное дело и защита личных данных, что работодатель может запрашивать при оформлении и почему.
7. Как хранить конфиденциальную информацию.
8. Политика конфиденциальности – что это такое? Необходимо ли запрашивать у персоны согласия на обработку его данных?
9. Как документировать изменения в трудовых отношениях.
10. Сколько надо хранить персональные данные.
11. В каких случаях и когда разрешено уничтожить персональные данные.

Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону +371 27030331

Otrdiena,
6. augusts, 11:00
Novērtē: