Semināri

Grāmatvedības kursi tiešsaistē “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati”

Kursu sākums tiešsaistes nodarbībām: 2021. gada 20. septembrī.

Grāmatvedības kursi bez priekšzināšanām “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati”! Kā kļūt par lielisku grāmatvedi četros mēnešos? No grāmatvedības pamatiem līdz bilancspējīgam grāmatvedim.

Lektore: Inga Zāle – Finanšu grāmatvedības speciāliste ar 23 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
• grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi, informācijas avoti;
• grāmatvedības informācijas lietotāji.
2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums „Par grāmatvedību”;
• LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips, grāmatojumu sastādīšana.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē un citi jautājumi);
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (sākotnējā uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē , pamatlīdzekļu izslēgšana).
5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
• krājumu uzskaite.
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājie, norēķini par naudas avansiem);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite, valūtas uzskaite).
6. Pašu kapitāla uzskaite:
• pamatkapitāls;
• rezerves;
• peļņa vai zaudējumi.
7. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu, norēķini ar kredītiestādēm un citi).
8. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
9. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSA, IIN).
10. PVN deklarācijas un citu atskaišu sastādīšana.
11. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
12. UIN deklarācijas sastādīšana.
13. Praktiski piemēri.
14. Mājas darbi.

Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem mājaslapā www.eirovest.lv sadaļā "Kursi".

Pirmdiena,
20. septembris, 17:30
Novērtē:

Organizatora ieteiktie